Misja Ekokubki.pl

Naszą misją jest oferowanie opakowań i produktów jednorazowego użytku które są optymalne dla konsumenta i dla środowiska, a jednocześnie dla biznesu. W celu zapewnienia Państwu jak największego wyboru na bieżąco monitorujemy tendencje legislacyjne, wyniki badań instytucjonalnych i prywatnych certyfikowanych jednostek badawczych, prowadzimy ciągłe rozeznanie rynku surowców oraz metod ich obróbki na całym świecie. Wspieramy także szerzenie wiedzy na temat rzeczywistych zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz racjonalnych ekonomicznie sposobów walki z tymi zagrożeniami.

Ekologiczne naczynia single-use. Tradycyjne zastosowanie – nowa jakość.

Jakość naczyń jednorazowego użytku stała się elementem przewagi konkurencyjnej na rynku gastronomicznym. Naczynia jednorazowego użytku są podstawą funkcjonowania gastronomii sieciowej, ale potrzeba ich wykorzystania na rynku usług konsumenckich jest znacznie szersza, obejmując m.in. hotelarstwo, turystykę, transport, obsługę wydarzeń kulturalnych, imprez kameralnych i masowych a także wciąż rosnący rynek usług sportowych i rekreacyjnych. Nie można wyobrazić sobie działania w tych branżach bez wykorzystania jednorazowych kubków i akcesoriów FCM, a te muszą spełniać rosnące oczekiwania konsumentów i odpowiadać zmieniającym się wymogom prawnym.

Na czym polega zaostrzenie wymogów prawnych?

W dniu 5 czerwca 2019 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2019/904 która zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia działań ustawodawczych które istotnie ograniczą lub wyeliminują z obrotu znaczną część tworzyw sztucznych tradycyjnie wykorzystywanych do produkcji opakowań i naczyń jednorazowego użytku. Jednym z takich obowiązkowych działań jest całkowita eliminacja niektórych pojemników na żywność oraz na napoje do 3 lipca 2021 roku. Państwa Członkowskie zostały także zobowiązane do zapewnienia recyklingu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na poziomie 77% najpóźniej do 2025 roku oraz podwyższenia tego współczynnika do 90% najpóźniej do 2029 roku.  17 grudnia Komisja Europejska uchwaliła Rozporządzenie wykonawcze 2020/2151 ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Mając na uwadze radykalny charakter założeń przyjętych przez Dyrektywę oraz bliski termin transpozycji, już na obecnym etapie można obserwować zmiany w ustawodawstwie krajowym Przykładem jest Nowela z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Zważywszy na założenia dotyczące poziomu odzysku jak i kosztów jego zapewnienia, które zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” spoczywają na przedsiębiorcy wykorzystującym lub sprzedającym jednorazowe produkty FCM, dalsze stosowanie opakowań wytwarzanych z materiałów stosowanych w przemyśle gastronomicznym w ostatniej dekadzie jest niemożliwe lub nieracjonalne ekonomicznie. Przykładem tworzywa, którego nie można w tym celu stosować jest polistyren ekspandowany którego użycie w opakowaniach FCM objęto całkowitym zakazem - na podstawie art. 5 i załącznika B Dyrektywy 2019/904. Należy wskazać, że wymienione jednostki redakcyjne wprowadzają także całkowity zakaz stosowania talerzy, sztućców, słomek i mieszadeł z tworzyw sztucznych. Niestety, zarówno w Polsce, jak i na rynku wielu innych krajów Unii Europejskiej nadal można spotkać znaczną ilość wyrobów należących do tej kategorii i zawierających substancje niedozwolone zdefiniowane w art. 3. Dyrektywy 2019/904. Państwa Członkowskie są jednak zobowiązane do tego, aby eliminować te produkty z obrotu i czynią to stopniowo - przede wszystkim wykorzystując instrumenty fiskalne.    Przykładem polskich przepisów krajowych który obrazuje tę zależność jest § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań wydanego na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Opłata produktowa w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych jest o 63% wyższa niż w przypadku opakowań wielomateriałowych i stanowi blisko czterokrotność opłaty obowiązującej w przypadku opakowań wykonanych z papieru i tektury.

Ekokubki - opakowania przyjazne dla środowiska i dla Twojego biznesu.

Alternatywą dla materiałów nieopłacalnych lub niedozwolonych są produkty klasyfikowane jako opakowania wielomateriałowe lub opakowania z papieru i tektury. To jednak nie wszystko co ważne w aspekcie ochrony środowiska. W tym kontekście wymienić trzeba dodatkową cechę naszych produktów, którą jest produkcja wyłącznie w oparciu o substancje pochodzenia naturalnego (bio-based). Znaczenie tego czynnika dla neutralności ekologicznej opakowania jest szczególnie mocno akcentowane w dokumencie programowym Green Deal - wydanym w formie komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego 11 grudnia 2019 roku. W dokumencie zapowiedziano wprowadzenie środków fiskalnych które przesądzą o nieopłacalności produkcji, wprowadzania do obrotu lub wykorzystywania jednorazowych opakowań lub akcesoriów do żywności/napojów wykonanych z tworzyw nienależących do kategorii bio-based. Wszystkie nasze produkty spełniają kryterium bio-based w 100%.

W chwili obecnej najczęściej wybieranym produktem z naszej oferty są opakowania z papieru lub z pulpy celulozowej z warstwą barierową wykonaną z polimerów pochodzenia naturalnego.  

Głos konsumentów

Tendencje do preferowania produktów ekologicznych objęły wszystkie elementy usługi gastronomicznej, także w aspekcie opakowań i ich oddziaływania na środowisko – który przed dekadą był dostrzegany jedynie przez wąskie grupy konsumenckie.

Konsumenci usług realizowanych z wykorzystaniem opakowań i innych jednorazowych materiałów FCM są coraz bardziej świadomi zagrożeń płynących dla środowiska z masowego wykorzystywania tworzyw szkodliwych lub pochodzących ze źródeł nieodnawialnych, a także szkód i zniszczeń spowodowanych ich dotychczasowym użyciem. Nagłośnienie medialne raportu ONZ o stanie środowiska z 2018 roku odegrało znaczną rolę w kształtowaniu tej świadomości. Opublikowane wyniki badań i analiz statystycznych wskazały zanieczyszczenie mórz i oceanów tworzywami sztucznymi takimi jak PP, EPS, PS, LDPE, HDPE, PET w ilości wynoszącej średnio 8 milionów ton, podając, że około 80% zanieczyszczeń morskich pochodzi z lądu i prognozując, że przy utrzymaniu dotychczasowej tendencji wzrostowej w 2050 roku masa odpadów z tworzyw sztucznych zawarta w wodach morskich przekroczy łączną masę żyjących w nich ryb. W raporcie podano także łączną masę szkodliwych odpadów opakowaniowych powstających rocznie na całym świecie – która wyniosła 300 milionów ton. Jednocześnie wskazano, że aż 79% tej masy trafia do środowiska naturalnego w formie zanieczyszczeń, uszkadza organizmy żywe, a następnie akumuluje się w łańcuchu pokarmowym, stwarzając zagrożenie dla zdrowia człowieka. Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym przyjęta rezolucją Parlamentu Europejskiego z 13 września 2018 r. przytacza wyniki badań opinii publicznej wskazujące na obawę 74% respondentów o wpływ zanieczyszczenia plastikiem na ludzkie zdrowie oraz wolę ochrony środowiska przed dalszym zanieczyszczeniem tą kategorią odpadów którą zadeklarowało 87% ankietowanych.