Misja Ekokubki.pl

Naszą misją jest oferowanie opakowań i produktów jednorazowego użytku które są optymalne dla konsumenta i dla środowiska, a jednocześnie dla biznesu. W celu zapewnienia Państwu jak największego wyboru na bieżąco monitorujemy tendencje legislacyjne, wyniki badań instytucjonalnych i prywatnych certyfikowanych jednostek badawczych, prowadzimy ciągłe rozeznanie rynku surowców oraz metod ich obróbki na całym świecie. Wspieramy także szerzenie wiedzy na temat rzeczywistych zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz racjonalnych ekonomicznie sposobów walki z tymi zagrożeniami.

Ekologiczne naczynia single-use. Tradycyjne zastosowanie – nowa jakość.

Jakość naczyń jednorazowego użytku stała się elementem przewagi konkurencyjnej na rynku gastronomicznym. Naczynia jednorazowego użytku są podstawą funkcjonowania gastronomii sieciowej, ale potrzeba ich wykorzystania na rynku usług konsumenckich jest znacznie szersza, obejmując m.in. hotelarstwo, turystykę, transport, obsługę wydarzeń kulturalnych, imprez kameralnych i masowych a także wciąż rosnący rynek usług sportowych i rekreacyjnych. Nie można wyobrazić sobie działania w tych branżach bez wykorzystania jednorazowych kubków i akcesoriów FCM, a te muszą spełniać rosnące oczekiwania konsumentów i odpowiadać zmieniającym się wymogom prawnym.

Na czym polega zaostrzenie wymogów prawnych?

W dniu 5 czerwca 2019 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2019/904 która zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia działań ustawodawczych które istotnie ograniczą lub wyeliminują z obrotu znaczną część tworzyw sztucznych tradycyjnie wykorzystywanych do produkcji opakowań i naczyń jednorazowego użytku. Jednym z takich obowiązkowych działań jest całkowita eliminacja niektórych pojemników na żywność oraz na napoje do 3 lipca 2021 roku. Państwa Członkowskie zostały także zobowiązane do zapewnienia recyklingu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na poziomie 77% najpóźniej do 2025 roku oraz podwyższenia tego współczynnika do 90% najpóźniej do 2029 roku. Do 3 lipca 2020 roku Komisja Europejska przyjmie stosowne akty wykonawcze.

Mając na uwadze radykalny charakter założeń przyjętych przez Dyrektywę oraz bliski termin transpozycji, już na obecnym etapie można obserwować zmiany w ustawodawstwie krajowym Przykładem jest Nowela z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Zważywszy na założenia dotyczące poziomu odzysku jak i kosztów jego zapewnienia, które zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” spoczywać będą na przedsiębiorcy wykorzystującym lub sprzedającym jednorazowe produkty FCM, jak i na poważne ograniczenia w możliwości ponownego wykorzystania recyklingowanych tworzyw sztucznych do kontaktu z żywnością (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r.), należy stwierdzić że dalsze opieranie produkcji jednorazowych dóbr FCM na materiałach poddawanych recyklingowi jest nieracjonalne lub wręcz niemożliwe – zarówno z przyczyn ekonomicznych, jak i organizacyjnych.

Alternatywa dla recyklingu tworzyw sztucznych.

Alternatywą dla materiałów poddawanych recyklingowi są materiały biodegradowalne. Wszystkie ekokubki i ekowieczka wykonane są w 100% z materiałów biodegradowalnych

Głos konsumentów

Tendencje do preferowania produktów ekologicznych objęły wszystkie elementy usługi gastronomicznej, także w aspekcie opakowań i ich oddziaływania na środowisko – który przed dekadą był dostrzegany jedynie przez wąskie grupy konsumenckie.

Konsumenci usług realizowanych z wykorzystaniem opakowań i innych jednorazowych materiałów FCM są coraz bardziej świadomi zagrożeń płynących dla środowiska z masowego wykorzystywania tradycyjnych materiałów z plastiku i innych tworzyw sztucznych, a także szkód i zniszczeń spowodowanych ich dotychczasowym użyciem. Nagłośnienie medialne raportu ONZ o stanie środowiska z 2018 roku odegrało znaczną rolę w kształtowaniu tej świadomości. Opublikowane wyniki badań i analiz statystycznych wskazały zanieczyszczenie mórz i oceanów tworzywami sztucznymi takimi jak PP, EPS, PS, LDPE, HDPE, PET w ilości wynoszącej średnio 8 milionów ton, podając, że około 80% zanieczyszczeń morskich pochodzi z lądu i prognozując, że przy utrzymaniu dotychczasowej tendencji wzrostowej w 2050 roku masa odpadów z tworzyw sztucznych zawarta w wodach morskich przekroczy łączną masę żyjących w nich ryb. W raporcie podano także łączną masę szkodliwych odpadów opakowaniowych powstających rocznie na całym świecie – która wyniosła 300 milionów ton. Jednocześnie wskazano, że aż 79% tej masy trafia do środowiska naturalnego w formie zanieczyszczeń, uszkadza organizmy żywe a następnie akumuluje się w łańcuchu pokarmowym, stwarzając zagrożenie dla zdrowia człowieka. Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym przyjęta rezolucją Parlamentu Europejskiego z 13 września 2018 r. przytacza wyniki badań opinii publicznej wskazujące na obawę 74% respondentów o wpływ zanieczyszczenia plastikiem na ludzkie zdrowie oraz wolę ochrony środowiska przed dalszym zanieczyszczeniem tą kategorią odpadów którą zadeklarowało 87% ankietowanych.