Regulamin Sklepu

§ 1.Sprzedający

1.Sklep internetowy w domenie www.ekokubki.pl jest prowadzony przez

Bike Café Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Grzybowa 8A/2, 62-081, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508906, o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 779-24-18-686, o nr. REGON 302601770, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

2. Dane kontaktowe sklepu:

Bike Café Sp. z o.o.
– dotyczy: Sklepu internetowego Ekokubki
ul. Grzybowa 8A/2, 62-081 Wysogotowo

Biuro Obsługi Klienta:

+48 505 626 622 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne)
orders@ekokubki.pl

Biuro Zarządu:
kontakt@ekokubki.pl

§ 2. Definicje

Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Ekokubki – nazwa serwisu prowadzącego sklep internetowy o którym mowa w § 1 ust 1.

Sprzedający/Operator Serwisu – Bike Café Sp. z o.o.  – pełne dane w § 1 ust 1.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z serwisu Ekokubki; można wyróżnić grupę użytkowników niezarejestrowanych oraz zarejestrowanych. Użytkownikiem zarejestrowanym jest każdy użytkownik, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założył konto w serwisie Ekokubki, bez względu na to, czy w danym czasie jest on zalogowany do serwisu.

Kupujący – zarejestrowany użytkownik serwisu Ekokubki który złożył co najmniej jedno zamówienie za jego pośrednictwem

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną który korzysta z serwisu Ekokubki w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – profil Użytkownika tworzony na podstawie adresu e-mail i hasła, który może zawierać historię zamówień.

Koszyk – sekcja Konta, która umożliwia Użytkownikowi dodawanie Towarów lub Usług, które zamierza kupić.

Strona – strona w domenie www.ekokubki.pl wraz ze wszystkimi podstronami

Towary i Usługi – każdy produkt lub usługa które oferowane są publicznie za pośrednictwem sklepu internetowego Ekokubki; wszelkie postanowienia dotyczące Towarów znajdują odpowiednie zastosowanie do odpłatnych Usług oferowanych przez Sprzedającego/Operatora Serwisu za pośrednictwem sklepu Ekokubki.

Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą za pośrednictwem sklepu internetowego Ekokubki poprzez wprowadzenie zamówienia i zatwierdzenie zamówienia przez zarejestrowanego Użytkownika oraz potwierdzenia realizacji przez Operatora Serwisu; czynność należy do kategorii umów zawieranych na odległość.

Informacja handlowa – wiadomość wysłana za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej e-mail/ SMS/web push, zawierająca informacje o produktach podobnych lub uzupełniających do zakupionych, informacje o ofertach lub promocjach, informacje o Towarach i Usługach dodanych do sklepu Ekokubki, zmianach w sekcji Konto/Koszyk, a także inne informacje o serwisie, dotyczące jego funkcjonowania, poziomu satysfakcji, statystycznych preferencji lub opinii innych Użytkowników.

§ 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego Ekokubki

1. Aby prawidłowo korzystać ze sklepu internetowego Ekokubki potrzebne są:

1.1 urządzenie końcowe z dostępem do Internetu;

1.2 dostęp do poczty elektronicznej;

1.3 przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

1.4 minimalna rozdzielczość ekranu komputera lub laptopa 1024 x 768 pikseli;

1.5 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

2. Złożenie zamówienia wymaga rejestracji, ponieważ dane wymagane dla rejestracji są niezbędne dla realizacji Usługi lub dostarczenia Towaru do Kupującego. Konto Użytkownika jest prowadzone nieodpłatnie. Użytkownik może w każdym czasie zlikwidować konto, kierując żądanie likwidacji na adres: kontakt@ekokubki.pl. Jeżeli z chwilą otrzymania powyższego żądania Ekokubki jest w trakcie realizacji zamówienia Użytkownika, który je zgłosił, likwidacja Konta nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji w Ekokubki należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta.

4. Rejestracja w sklepie internetowym ekokubki.pl umożliwia Użytkownikowi: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Użytkownika danych; tworzenie listy zakupów; przeglądanie historii/statusów zamówień; zarządzenie informacjami/powiadomieniami, które chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z otrzymywania informacji handlowych; Dostawca Serwisu może również uruchomić dodatkowe funkcjonalności, takie, jak dodawanie opinii o produktach.

5.Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego Ekokubki nie wymaga rejestracji.

6. Użytkownik/Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu i/lub sklepu internetowego Ekokubki korzystając z jednego lub wszystkich środków wskazanych poniżej:

 • w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:  orders@ekokubki.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 505 626 622 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne)
 • pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Ekokubki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

§ 4. Ceny produktów i dostępne metody płatności

 1. Ceny Towarów i Usług wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Towarów podane na stronie ekokubki.pl nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane przez Serwis Ekokoubki, tak aby Użytkownik mógł się z nimi z łatwością zapoznać przed złożeniem zamówienia. Przed potwierdzeniem zamówienia podawana jest także kwota całkowita wartość zamówienia obejmująca cenę brutto Towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Sprzedaż Towaru dokumentowana jest fakturą VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona pocztą tradycyjną. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Podanie przez Kupującego jakichkolwiek danych charakteryzujących przedsiębiorcę, którymi są w szczególności nazwa firmy, forma prawna, numer NIP, numer REGON, numer KRS, skutkuje uznaniem, że Kupujący działa jako przedsiębiorca lub jego przedstawiciel.
 4. Gdy Kupujący korzysta z innej formy płatności niż płatność przy odbiorze, dokonanie płatności stanowi warunek przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Kupujący może dokonać płatności na jeden z niżej wymienionych sposobów:
  1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub pracownikowi operatora pocztowego – Kupujący ma prawo domagać się pokwitowania płatności niezależnie od wydania towaru
  2. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, kapitał zakładowy 5.494.980 PLN wpłacony w całości, wpisany do KRS Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437 lub PayPal Holdings Inc. (2211 North First Street, San Jose, CA 95131 United States; PAYPAL POLSKA sp. z o.o. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225)

§ 5. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach znajdujące się na stronie sklepu Ekokubki stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Kupujący składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje od Operatora Serwisu automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem
  o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, w którym Operator Serwisu potwierdza dostępność produktu i akceptację oferty Kupującego. E-mail potwierdzający zawiera w załączeniu niniejszy regulamin lub jego zaktualizowaną wersję. W wypadku wprowadzenia odrębnego regulaminu B2B, przedsiębiorca otrzyma odrębny regulamin, z którym wcześniej będzie mógł zapoznać się za pośrednictwem strony ekokubki.pl na tych samych zasadach dostępności co z regulaminem niniejszym.
 3. Dodatkowe objaśnienia dla Konsumentów:
  1. Miejscem spełnienia świadczenia w przypadku umowy zakupu Towaru jest adres dostawy wskazany przez Kupującego. Umowa dostawy Towaru zostaje zawarta na czas jej wykonania. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas określony w odrębnym oświadczeniu Stron (także w formie korespondencji elektronicznej), a gdy nie jest on podany – na czas nieokreślony. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w każdym czasie, chyba że Strony zastrzegły okres wypowiedzenia.

§ 6. Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

 1. Sprzedający ma pełną swobodę wyboru firmy kurierskiej lub operatora pocztowego który dostawczy Towar do Kupującego. Sprzedający nie może jednak zażądać opłat związanych z transportem i dostarczeniem Towaru, które nie zostały podane Kupującemu przed potwierdzeniem zamówienia.
 2. Gdy Kupującym jest Konsument, wydanie towaru następuje dopiero z chwilą jego faktycznego podjęcia przez Kupującego. Gdy kupującym jest Przedsiębiorca, Towar uważa się za wydany z chwilą przekazania go do transportu.
 3. Czas dostawy towaru wynosi:
 • do 7 dni roboczych – dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • do 14 dni roboczych – dla terytorium Unii Europejskiej
 • dla pozostałych obszarów geograficznych zgodnie z informacją udzielaną przez Biuro Obsługi Interesanta.
 1. Użytkownik spoza obszaru UE winien zapoznać się z aktualnym czasem oczekiwania na dostawę w Biurze Obsługi Interesanta, a w przypadku informacji udzielonej telefonicznie, może żądać jej potwierdzenia w formie korespondencji elektronicznej przed złożeniem zamówienia.

§ 7. Jakość Towarów, Rękojmia.

 1. Wszelkie Towary dostępne w sklepie Ekokubki są fabrycznie nowe i znajdują się w hermetycznych opakowaniach.  Wszelkie Towary zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nadto, wszelkie produkty spożywcze są świeże i spełniają wszelkie wymogi jakościowe oraz obowiązkowe wymogi wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, jak i ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225 ze zmianami; według stanu na dzień 7 listopada 2018: Dz.U. z 2018 r. poz. 1541).
 2. Jeżeli dostarczony Towar ma wadę Kupujący który jest Konsumentem może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Informacja dla Konsumentów – charakterystyka uprawnień z tytułu rękojmi: Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  1. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
  2. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
  4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż 2 lata od dnia wydania rzeczy kupującemu. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
  5. Zawiadomienie o wadzie należy skierować do Sprzedającego w formie korespondencji elektronicznej na adres: orders@ekokubki.pl lub w formie pisma wysłanego na adres Sprzedającego podany w § 1 ust 2. Regulaminu; Użytkownikom kierujących zgłoszenia pocztą tradycyjną zalecamy wysłanie listu poleconego.
  6. Zgłoszenie, aby mogło zostać rozpatrzone powinno zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedającego w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska w przedmiocie zasadności żądań Konsumenta. Uzasadniony koszt transportu Towaru podobnie jak inne uzasadnione koszty, których poniesienie było niezbędne dla przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego spoczywają na Sprzedającym.
 5. Jeżeli dane lub informacje podane w zgłoszeniu wymagają uzupełnienia, Sprzedający wezwie konsumenta do ich podania, przed rozpatrzeniem reklamacji. Powyższe dotyczy jedynie sytuacji, gdy brak danych w sposób obiektywny uniemożliwia przeprowadzenie procedury reklamacyjnej.
 6. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail a następnie również pocztą tradycyjną. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. Jeżeli Sprzedający wyśle wiadomość e-mail do Konsumenta, z zachowaniem 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, a wiadomość wysłana pocztą tradycyjną nadejdzie później, termin na udzielenie odpowiedzi przez Sprzedającego zostaje zachowany a domniemanie uznania żądań nie powstaje.
 7. Wymieniony lub nowy Towar jest dostarczany Konsumentowi na koszt Sprzedającego.

§ 8. Szczególne uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm. według stanu na 7.11.2018: Dz.U. z 2017 r. poz. 683) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Uwaga dotycząca saszetek Ekokubki oraz innych Towarów spożywczych. Prawo Konsumenta do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie (§ 8) nie dotyczy
  1. rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia
  2. rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  3. W przypadku produktów spożywczych wykonanie prawa do odstąpienia, o którym mowa powyżej możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do Towaru który nie został rozpieczętowany. W szczególności, konsument nie jest uprawniony do odstępowania od umowy nabycia egzemplarza saszetki Ekokubki po jej otwarciu lub poddaniu jej działaniom powodującym uszkodzenie lub zniszczenie opakowania lub zawartości.

Informacje na temat zwrotów można uzyskać poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 505 626 622 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne)

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu — Zobacz Politykę Prywatności

§10. Wykorzystanie plików cookie

Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią tego dokumentu:  — Zobacz Politykę Prywatności

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego (Operatora Serwisu) będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Spory z przedsiębiorcami podlegają jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby Sprzedającego.
 2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@ekokubki.pl

§ 12. Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedający (Operator Serwisu) ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.ekokubki.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Użytkowników następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże nie podlegają łączeniu, chyba że ich regulaminy stanowią inaczej.
 2. Sprzedający (Operator Serwisu) może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym w treści regulaminu, jednak nie wcześniej niż w dniu następującym po jego opublikowaniu na stronie ekokubki.pl.
 3. Regulamin sklepu internetowego Ekokubki udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.ekokubki.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pobieranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Wszystkie kolejne wersje podlegają trwałemu udostępnieniu na powyższych warunkach.
 4. Transakcja podlega wyłącznie tej wersji regulaminu która obowiązywała w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika i z którą przed złożeniem zmówienia mógł zapoznać się za pośrednictwem strony www.ekokubki.pl na tych samych zasadach dostępności co z regulaminem niniejszym. W danej chwili obowiązywać może tylko jedna wersja regulaminu. Powyższe nie ogranicza Operatora Serwisu (Sprzedającego) we wprowadzaniu odmiennych wersji regulaminu dla konsumentów i dla przedsiębiorców.